การเทศนา

การเจริญพระพุทธมนต์ ถ้ามีเทศน์ต่อจากสวดมนต์ ไม่ต้องอาราธนา ศีลตอนพระสวดมนต์ ให้มาอาราธนาศีลตอนพระเทศน์เลย ฯลฯ พระเทศน์ ต้องคอยดูเจ้าภาพ เมื่อเจ้าภาพจุดเทียนบูชาธรรมจึงขึ้นธรรมาสน์ ถ้ายังไม่จุด ก็ยังไม่ขึ้น เมื่อพระเทศน์ขึ้นธรรมาสน์เรียบร้อยแล้ว ผู้เป็นหัวหน้าก็เริ่ม อาราธนาธรรม พุทธา จ โลกา... ธรรมเนียมเขามีกันอย่างนั้นควรรู้ไว้ เทศน์จบแล้ว ยถา... อนุโมทนาเลย เจ้าภาพกรวดน้ำ เสร็จแล้วจึงถวาย ไทยธรรมต่อภายหลัง นี่ก็เป็นธรรมเนียมนิยมเหมือนกัน