ตัวอย่างใบปวารณา

ข้าพเจ้าขอถวายจตุปัจจัย แด่พระคุณเจ้าเป็นมูลค่า.......บาทได้มอบ ไว้กับกัปปิยการกของพระคุณเจ้าแล้ว หากพระคุณเจ้าต้องประสงค์สิ่งอันควร แก่สมณบริโภค ขอจงเรียกจากกัปปิยการกของพระคุณเจ้า เทอญ.

การทำบุญในพระพุทธศาสนา เราต้องพยายามสนับสนุนในทางพระ วินัยอีกด้วย เห็นว่าสิ่งใดผิดต่อพระวินัยเราก็จงงดเว้นเสีย

วันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งการอบรม รับโอวาทมาตลอดไตรมาสเมื่อเรา บวชมาแล้ว ได้รับการอบรมดีแล้ว ก็จงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เถิด ผู้บวช ตั้งใจอบรมให้ดี แต่ขาดผู้สอน ก็ไม่ได้ประโยชน์ ผู้สอน เห็นแต่ความสะดวกแก่ตน ไม่เอาใจใส่ในการสอน ก็ไม่ได้ประโยชน์ นี่เราก็เป็นผู้พร้อมแล้วทั้ง 3 ประการ เป็นความดีของพวกเราแล้ว ความตั้งใจดีของผู้บวชก็มี ความตั้งใจดีของผู้สอนก็มีอยู่พร้อม ความสำเร็จ ประโยชน์จากการอบรม จึงสมบูรณ์ด้วยความปรารถนาถึงแม้จักลาสิกขาบท ดำรงฆราวาสต่อไปก็ควรทำใจให้ดี "มาดี ไปดี อยู่ดี ปฏิบัติดี"

การบวช เราได้รับการอบรมอย่างนี้แล้วให้นำไปใช้ด้วย และจง ใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จักเจริญยิ่ง ๆ ผู้ได้รับการ อบรมเห็นปานนี้อยู่ในวงศ์ตระกูลใด ย่อมนำวงศ์ตระกูลนั้นให้เจริญ อยู่ใน หมู่คณะสมาคมใด ย่อมนำหมู่คณะสมาคมนั้นให้เจริญ อยู่ในประเทศชาติใด ย่อมนำประเทศชาตินั้นให้เจริญ และอยู่ในศาสนา ย่อมนำศาสนานั้นให้ เจริญ ไม่เสียที่ที่เราได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ (ผู้มีใจสูง) จงทำตนให้สม กับที่ได้รับสมมติว่า "เป็นผู้ได้อบรมแล้ว" "บัณฑิต" ๆ

ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขสวัสดิ์ งอกงามไพบูลย์ในพระพุทธ ศาสนา ตลอดกาลเป็นนิจนิรันดร์ เทอญ ฯ