การทอดผ้า

การทอดผ้าบังสุกุลตามภูษาโยงนั้น มีไตร, จีวร, สบง, ย่าม และ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น การทอดผ้าต้องทอดตามขวาง อย่าทอดตามยาว ถ้าไม่มี พระท่านก็จะจับภูษาโยงบังสุกุลเอง ภูษาโยงนี้เขาถือกันมาก ห้ามข้ามเป็น เด็ดขาด ถ้าข้ามถือว่าเป็นการหมิ่นหรือสบประมาทผู้ตาย ขาดคารวะ ควร ระวังให้มาก