ขอบเขตและแนวทางในการดำเนินงาน

การดำเนินงานจะเน้นงานเชิงรุกโดยใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงปฏิสัมพันธ์ในสังคม และขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๔ แผนงานซึ่งจะดำเนินการควบคู่กันไป ได้แก่ แผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาวิชาการกลาง แผนงานศึกษาวิจัย แผนงานสร้างกระบวนการเรียนรู้ และแผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละแผนงาน ดังนี้