แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง เพื่อปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสำนึกให้คำนึงถึงเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตนั้น จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ ได้มากขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา หรือภาคประชาสังคม และเน้นใช้การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change) ทั้งนี้ จำเป็นต้องเลือกวิธีการและรูปแบบในการสื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวคิดของหลักปรัชญาฯ

ตัวอย่างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม อาทิ

  • จัดทำคู่มือเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน ที่ง่ายแก่การทำความเข้าใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จัดทำสารคดีสั้น ประมาณ ๑-๒ นาทีเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงวาระโอกาสที่สำคัญ หรือออกอากาศในรายการสนทนาทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายนิยมรับชม รวมทั้งจัดทำรายการสารคดีสั้นๆ ตอนละ ๒ นาที และตอนละ ๑๐ นาที ออกอากาศทางสื่อวิทยุทั่วประเทศ

  • จัดทำสื่อเฉพาะกิจ โดยการจัดทำการ์ตูนและ Animation เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

  • ร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย จัดมหกรรมหรือนิทรรศการในโอกาสต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชนทุกระดับเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

    จัดการประกวดความเรียงทั่วประเทศ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมัธยมปลาย และนำผลการประกวดที่ชนะเลิศ ไปเผยแพร่ทางสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่

    พันธมิตรที่เป็นองค์กร ธุรกิจเอกชนที่เห็นด้วยกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Corporate Partner) อาจรับเป็นเจ้าภาพในการนำเสนอ ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในสังคม และเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กรในขณะเดียวกัน