วิธีการในการขับเคลื่อน

การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจะมุ่งประสานพลังในลักษณะพันธมิตรแห่งความร่วมมือ และเน้นการเสริมพลังทางบวกโดยการถักทอเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและมีพลังในการขับเคลื่อน โดยเริ่มจากการมองภาพการดำเนินการอย่างเป็นองค์รวมก่อน แล้วจึงกำหนดแนวทางและการดำเนินการในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเสริมพลังในการขับเคลื่อน ให้ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรากหญ้าถึงระดับมหภาค นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง

เครือข่ายขับเคลื่อนในเบื้องต้นจะแบ่งเป็น ๒ เครือข่ายหลักตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชนและเครือข่ายธุรกิจเอกชน โดยมีเครือข่ายสนับสนุนที่ร่วมมือกันทำงานตามภารกิจ ๓ ด้าน ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเครือข่ายสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยทุกเครือข่ายจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันที่จะสร้างเสริมพลังเล็กๆ ภายในเครือข่าย และในที่สุดจะนำไปสู่การเสริมพลังซึ่งกันและกันจนกลายเป็นพลังใหญ่แห่งการขับเคลื่อน การทำงานของแต่ละเครือข่ายนั้นจะมีลักษณะกึ่งเวทีเปิด ที่สามารถเชิญคนภายนอกจากภาคส่วนอื่นๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมมือในกิจกรรมตามประเด็นความสนใจ