การใช้พืชท้องถิ่นเป็นตัวเร่งปฏิกริยาในการการเปรียบเทียบปริมาณสารคาร์บอกซีคูมาริน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพร ปาลวัฒน์, ศิริลักษณ์ รอดทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาทดลองเรื่องการใช้พืชท้องถิ่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการการเปรียบเทียบปริมาณ สารคาร์บอกซีคูมาริน มีวัตถุเพื่อ 1)เปรียบเทียบปริมาณสารคูมาริน 2)เปรียบเทียบพืชท้องถิ่นที่นำมาเป็นตัวเร่งปฏิกริยาที่ดีที่สุด โดยดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่1 ขั้นตอนเตรียมการเร่งปฏิกิริยา(สารตัวอย่าง) และ ขั้นตอนที่2 ขั้นตอนการทดลองการสังเคราะห์carboxycourmarin เพื่อนำไปประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม เช่น การทำยารักษาโรค รวมถึงการใช้เป็นสารปรุงแต่งทางเภสัชกรรมหรือเครื่องสำอางค์