การใช้เทคโนโลยีเออาร์ ( Augmented Reality Technology : AR) ในการเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ที่ถูกรักษาสภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติสุดา มังคะลา, พิธุวดี นุชน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา ราชสีห์, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉายภาพหรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ ทันทีทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติภาพเคลื่อนไหวผู้จัดทำโครงงานมีแนวคิดในการประยุกต์เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาการเจริญเติบโตของสัตว์ดองในขวดโหลในแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี