การใช้บอร์ดเพื่อการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์ภรณ์ ชมสลุง, ชิษณุพงศ์ ม่วงงาม, นลธวัช ช่อทับทิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทุกวันนี้ในประเทศไทยมีปัญหาต่างๆมากมายเกี่ยวกับน้ำทั้งน้ำท่วม น้ำแร้ง เป็นต้นซึ่งการบริหารจัดการน้ำจึงสำคัญมากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรมากจึงมีการใช้น้ำในการเกษตรเยอะ ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ปัญหาน้ำที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้จัดการทรัพยากรน้ำได้ การเกษตร น้ำมีความสำคัญมากแต่ในน่าแร้งทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรเพราะในบางพื้นที่ไม่มีน้ำพอที่จะทำการเกษตร เกษตรกรจึงขาดรายได้และทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่แย่ลงของชาวเกษตรกร จึงต้องมีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเข้าช่วยแก้ปัญหาเช่น การบริหารจัดการน้ำในการเกษตรเพื่อให้ใช้น้ำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไปมากที่สุดเพราะปัจจุบันมีการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองทำให้เมื่อถึงน่าแร้งจึงมีน้ำไม่พอใช้ จากปัญหาน้ำดังกล่าวกลุ่มของเราจึงได้เสนอ Board arduino for farming เป็นตัวช่วยในการจัดการการเกษตรของชาวเกษตรกร โดยที่ตัวอุปกรณ์จะคอยช่วยจัดการต่างๆให้การเกษตรง่ายขึ้นและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ทั้งน้ำที่ใช้รดต้นไม้และแสงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยที่เกษตรกรไม่ต้องมาทำด้วยตัวเองจะเพิ่มความสะดวกสบายให้เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น จะแก้ปัญหาทรัพยากรและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องจะทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสื่งแวดล้อมและยังเป็นตัวช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย