สเปรย์ไล่ยุงจากดอกดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เทพศิริล ยุรศักดิ์, ณฐิตา เจริญฤทธิ์, ธัญสิริ คมขำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมอร เซี่ยงฉิน, พัชวิมา จีนหมั้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบแบบร้อนชื้นทั่วประเทศ ทำให้มีป่าดิบชื้นจำนวนมากจึงส่งผลให้เกิดสัตว์จำพวกยุงอยู่เป็นจำนวนมาก ยุงเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคหลายชนิดและสามารถแพร่ให้กับมนุษย์ได้โดยจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแต่ละชนิดแต่ไม่สามารถป้องกันได้ในระยะยาวและบางผลิตภัณฑ์ยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นสเปรย์ไล่ยุงจากดอกดาวเรือง ที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันได้ทั้งการฉีดไล่ในบริเวณที่มียุงอาศัยอยู่ และยังสามารถจำกัดลูกน้ำได้ซึ่งเป็นการป้องกันในระยะยาว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง