การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกระเพราและกระเจี๊ยบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัทยา หีมปอง, จักรภัทร แก้วขนก, ณัฐณิชา พลประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธีรา ท่าจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งใช้พืชสมุนไพรที่นิยมปลูกไว้ตามครัวเรือน เพื่อเป็นเเนวทางในการคัดเลือกสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีมาพัฒนาเป็นอาหารเเละเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระโดย 3 เทคนิคคือ ABTS DPPH เเละ FRAP รวมถึงศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเเละฟลาโวนอยด์ สมุนไพรที่ใช้ทดลอง ได้เเก่ กะเพรา เเละกระเจี๊ยบ ผลการศึกษาพบว่า กระเจี๊ยบมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ากะเพรา โดยเฉพาะ DPPH นอกจากนี้ยังมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่สุด ส่วนฟลาโวนอยด์นั้นกระเจี๊ยบมีกับกะเพราปริมาณฟลาโวนอยด์สูงใกล้เคียงกัน