การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นในการยับยั้ง เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพัทธ์ ดีเป็นแก้ว, กษม มิ่งเมือง, พรหมประสิทธิ์ ฤทธิรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย ศรีไทย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพประเภททดลองเรื่อง โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบจิก ใบมะม่วงหิมพานต์ และใบโคลงเคลง ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus โดยดำเนินการทดลองสกัดสารจากใบจิก ใบมะม่วงหิมพานต์ และใบโคลงเคลง แล้วนำสารสกัดที่ได้ไปเจือจางด้วยสารละลาย DMSO ให้มีระดับความเข้มข้นเป็น 100 mg/ml, 50 mg/ml และ 25 mg/ml ตามลำดับ แล้วนำมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus โดยใช้วิธี Paper disc diffusion แล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสที่เกิดขึ้น พบว่า ในระดับความเข้มข้น 100 mg/ml , 50 mg/ml และ 25 mg/ml ตามลำดับ สารสกัดของใบจิกยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุด มีค่า Inhibition zone (mm.) 12.90±47, 10.23±39 และ 8.49±32 ตามลำดับ รองลงมาคือใบมะม่วงหิมพานต์มีค่า Inhibition Zone (mm.) 10.32±43, 9.02±57 และ 8.10±70 ตามลำดับ และใบโคลงเคลง มีค่า Inhibition zone (mm.) 7.38±26, 7.25±27 และ 6.86±17 ตามลำดับ และพบว่าสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ ยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ได้ดีที่สุด มีค่า Inhibition zone (mm.) 8.63±69, 8.03±12 และ 7.82±20 ตามลำดับ รองลงมาคือ ใบจิก มีค่า Inhibition zone (mm.) 7.62±79, 7.36±74 และ 7.13±62 ตามลำดับ และใบโคลงเคลง มีค่า Inhibition zone (mm.) 7.57±27, 7.53±28 และ 7.01±27 ตามลำดับ