การศึกษาความสัมพันธ์เมื่อรูปทรงเรขาคณิตที่มีเส้นรอบรูปเท่ากันเเต่รูปเรขาคณิตต่างกันที่ส่งผลทำให้พื้นที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ลี้ทวีสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวลัย บุลาลม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์เมื่อรูปทรงเรขาคณิตที่มีเส้นรอบรูปเท่ากันเเต่รูปเรขาคณิตต่างกันที่ส่งผลทําให้ พื้นที่ต่างกัน วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่ของรูป เรขาคณิต 2. เพื่อทํานายพื้นที่ของรูปร่างหนึ่งเมื่อเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง 3. เพื่อพิสูจน์ว่าทําไมความยาว รูปรอบเท่าเดิมเเต่เมื่อเปลี่ยนรูปทรงจึงมีพื้นที่เเตกต่างกันออกไปโดยมีวิธีการดําเนินงานดังนี้เราสามารถทําได้ โดยการใช้ความรู้เกี่ยวกับสูตรหรือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ และการคํานวณพื้นที่ของแต่ละรูปร่างด้วยสูตรที่เหมาะสม เริ่มต้นด้วยการระบุรูปทรงเรขาคณิตที่ต้องการ ศึกษา ยกตัวอย่างเช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัสและวงกลมที่มีเส้นรอบรูปเท่ากันแต่รูปร่างแตกต่างกันใช้สูตรเพื่อคํานวณ พื้นท่ีของแต่ละรูปร่างเมื่อกําหนดa คือด้านพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส=a ́ a,พื้นท่ีของวงกลม=pr2,

พื้นท่ีของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า = a 2 ́ root 3/4 คํานวณค่าพื้นท่ีสําหรับแต่ละรูปร่าง โดยประยุกต์ใช้สูตรท่ีได้มาคําณวนเมื่อมีค่าพื้นที่ของทั้งสองรูปร่างที่คุณต้องการเปรียบเทียบสามารถดําเนินการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพื้นที่ได้โดยการเปรียบเทียบค่านั้น ๆ เพื่อดูว่ามีความแตกต่างอย่างไร หรืออาจจะคํานวณอัตราส่วน ระหว่างพื้นที่ของสองรูปร่างสําหรับการศึกษาความสัมพันธ์ที่ลึก ขึ้น สามารถทดลองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ของรูปร่าง เช่น การเปลี่ยนความยาวของด้านหรือรัศมีของวงกลม เพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไร ต่อพื้นที่ของแต่ละรูปร่าง.