การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงตันเพลโต ที่สร้างจากสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สกาย นาดี, สุภนิดา แก้วศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ นิธุรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงตันเพลโต เป็นทรงหลายหน้าปรกติที่เป็นทรงนูน โดยจุดยอดจุดหนึ่งจะประกอบด้วยหน้ารูปหลายเหลี่ยมปรกติชนิดเดียวกันทุกจุด มีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ทรงสี่หน้า ลูกบาศก์ ทรงแปดหน้า ทรงสิบสองหน้า และทรงยี่สิบหน้า ซึ่งในทั้ง 5 ชนิดนี้จะมีรูปทรง 3 ชนิดที่สร้างจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทั้งรูปทรง (การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงตันเพลโตที่สร้างจากสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 2018) และมีรูปทรง 2 ชนิดที่สร้างจากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งรูปทรงนั่นก็คือ ทรงลูกบาศก์ (hexahedron/cube) และทรงสิบสองหน้า (dodecahedron) นั่นจึงทำให้ผู้จัดทำสนใจในทรงตันทั้ง 2 ชนิดนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร (V) และพื้นที่ผิว (A) ของทรงตันเพลโตทั้ง 2 ชนิด