การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาเศรษฐกิจจากแม่น้ำมูลในวงศ์ปลาหมู ที่พบเป็นปลาเศรษฐกิจในตลาดปลา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ, พิชาภัทร ไชยงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลาหมูเป็นปลานํ้าจืดซึ่งมีจำนวนลดลงเนื่องจากได้รับความนิยมนำมา ที่อยู่ใน Cobitidae ซึ่งในอดีตสามรถพบสามรถพบปลาหมูเป็นจำนวนมากตามแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันปลาหมูถูกจับจากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก บริโภคและจำหน่ายเป็นปลาสวยงาม รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้พบปลาหมู ตามธรรมชาติน้อยลงในประเทศไทยพบว่าปลาหมูที่อาศัยในแม่น้ำตามธรรมชาติทั่วไปจะมีขนาด เล็กกว่าปลาหมูที่พบบริเวณน้ำตก แก่งหิน เนื่องจากปลาหมูมีพฤติกรรมที่ชอบวายตามกระแสนํ้าไหลตลอดเวลา ปลาหมูทุกสายพันธุ์จะมเขี้ยวเล็กซ่อนไว้ใต้ตาเพื่อใช้ป้องกันตัว ชอบอาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้นแต่เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเย็นกว่าบริเวณอื่นในแหล่งน้ำเดียวกัน ปลาหมูเป็นปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ และที่พบในประเทศไทยพบว่ามีหลายชนิด

เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้คนในชุมชนมีอาชีพประมงและจำหน่ายปลาแม่น้ำที่ตลาดปลา แม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้มีโอกาสไปสำรวจปลาแม่น้ำมูลที่แหล่งจำหน่าย และสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของปลาหมูชนิดต่าง ๆ ที่พบในลุ่มแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อในอนาคตจะพัฒนาการขยายพันธุ์ปลาหมูเพื่ออนุรักษ์และเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ปลาหมูสูญพันธุ์ได้อีกด้วย