การศึกษาการผลิตวัสดุกันกระแทกจากวัสดุทางธรรมชาติสำหรับบรรจุภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จอมขวัญ ผันผล, วิภาวดี วงษาหาร, อวิกา เรืองนก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ ชื่นบาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้วัสดุปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดขยะจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ถ้วยพลาสติก วัสดุกันกระแทกในกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งล้วนเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาหาวัสดุอื่นที่สามารถย่อยสลายเองได้มาทดแทนพลาสติก และวัสดุที่นำมาศึกษาคือ มันสำปะหลัง ชานอ้อย ต้นโสน เนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยทำการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุกันกระแทก การศึกษาสมบัติการดูดซับน้ำ ความยืดหยุ่น ความสามารถรับแรงกระแทกและการย่อยสลายตามธรรมชาติของวัสดุกันกระแทกที่ผลิตขึ้น