การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากกล้วยเพื่อชะลอการเน่าเสียของกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา แสงงาม, สุริวิภา อินทรจักร, ฐิติมา แสงพิมพ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมภูนุช ลาบึง, วลัยพร ไชยพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ มักนำสารฟอร์มาลีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อ และสารทำความสะอาด หรือใช้สำหรับรักษาสภาพร่างกายของสัตว์หรือศพ ไปใช้ในทางที่ผิดคือ ราดผสมลงในอาหาร โดยเข้าใจว่าช่วยทำให้อาหารคงความสด และเก็บรักษาได้นาน ซึ่งมักจะนำไปใช้กับอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ซึ่งเน่าเสียง่าย การบริโภคสารเหล่านี้ อาจเกิดอาการเป็นพิษโดยเฉียบพลัน เช่นปวดท้องอย่างรุนแรง แน่นหน้าอก การได้รับสารฟอร์มาลีนในปริมาณมาก จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร อาเจียน มีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ ( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข, 2557 ) ผู้ทดลองสังเกตพบว่าผู้คนในท้องถิ่น มักนำน้ำคั้นจากต้นกล้วยมาแช่ในอาหารทะเลเพื่อให้คงความสด แทนการใช้สารฟอร์มาลีน เช่นการนำมาแช่ กุ้ง หรือปลาหมึกสด จากการศึกษาพบว่า สารสกัดจากต้นกล้วย เป็นสารที่มีรสฝาด เรียกว่า แทนนิน สารนี้มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการท้องเสียและป้องกันเชื้อราหรือแบคทีเรียบางชนิดได้ ดังนั้นผู้ทดลองจึงได้ศึกษาการทดลองดังต่อไปนี้

1.เพื่อทดสอบชนิดของสารแทนนินที่พบในกล้วยพันธุ์ต่างๆ

2.เพื่อเปรียบเทียบปริมาณแทนนินจากส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้าที่สกัดในตัวทำละลายต่างชนิดกัน

3.เพื่อเปรียบเทียบปริมาณแทนนินจากกล้วยน้ำว้าที่ได้จากการสกัดด้วยน้ำที่อุณหภูมิต่างกัน

4.เพื่อศึกษาผลการนำสารแทนนินที่สกัดได้จากลำต้นกล้วยน้ำว้าโดยใช้น้ำ ที่อุณหภูมิเหมาะสมในการนำมายับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของกุ้ง

5.เพื่อศึกษาผลของการใช้สารสกัดแทนนินจากลำต้นกล้วยน้ำว้า มาชะลอการเน่าเสียของกุ้ง