การศึกษาสารเคลือบกันสนิมด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิรดาวส์ บ่าวเบ็ญหมัด, ซีรีน เจ๊ะแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิศ การัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เปลือกมังคุดเป็นเศษเหลือ และเป็นขยะ โดยภายในโครงสร้างของเปลือกมังคุดมีสารเพคตินที่นำมาสกัดให้ได้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ เนื่องจากเหล็กเป็นวัสดุนำไฟฟ้าอยู่แล้ว ยังมีสามปัจจัยที่เหลือคือ ขั้วบวก ขั้วลบ และสารอีเลคโทรไลท์ ซึ่งสื่อนำประจุไฟฟ้า เช่น ออกซิเจน และ ความชื้น จากนั้นนำอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มาผ่านกระบวนการโซลเจล (sol-gel) ได้สารเคลือบกันสนิมที่ต้องการ ซึ่งในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการป้องกันการเกิดสนิมสังเคราะห์โดยเปลือกมังคุด เช่น การเกิดสนิมบนโลหะ ทองแดง อลูมิเนียม, การป้องกันการเกิดสนิมโดยใช้สารกันสนิม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติเปลือกมังคุดในการทำให้เกิดนาโนซิงค์ออกไซด์และกันการเกิดสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้งานได้จริง

Abstracts

Mangosteen peels are leftovers and garbage. Within the structure of the mangosteen peel, there is pectin from which zinc oxide nanoparticles can be extracted. This is because steel is already a conductive material. Three factors remain: anode, cathode, and electrolyte. which carries electrical charges such as oxygen and moisture. Then the zinc oxide nanoparticles are put through a sol-gel process to obtain the desired rust-proof coating. In this research We want to study synthetic rust prevention using mangosteen peel, such as rust on metals such as copper and aluminum. and prevention of rust by using anti-rust substances The objective is to study the properties of mangosteen peel to create nano zinc oxide and effectively prevent rust. and can actually be used.