เครื่องยนต์พลังงานความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ เพชรส้ม, ณภัทร วงศ์รัตน์, พรเทพ อ่อนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการการเปลี่ยนพลังความร้อนเป็นพลังงานจนล์เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังความร้อนเพื่อสร้างพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถนำไปใช้งานในหลายๆ รูปแบบได้ โดยลดการกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก