เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังมือหมุนทดแทนการใช้ถ่านไฟฉาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา ศิริธานันท์, พิยดา ชูพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังมือหมุน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามือหมุนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้แทนถ่านไฟฉายในรีโมทเพื่อลดปริมาณถ่านไฟฉายเหลือทิ้งซึ่งเป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือผลิตกระแสไฟฟ้าพลังมือหมุนและเปรียบเทียบคุณภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามือหมุนกับถ่านไฟฉายทั่วไป โดยประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามือหมุนซึ่งมีหลักการคือ เมื่อใช้มือหมุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังมือหมุนฟันเฟืองจะหมุนให้ขดลวดที่พันรอบมอเตอร์หมุนรอบแม่เหล็กเกิดเป็นสนามไฟฟ้าและส่งไปเก็บไว้ในตัวเก็บประจุ ผ่านเข้าไดโอดเปลี่ยนให้ไฟฟ้าไม่มีทิศทาง แล้วส่งกระแสไฟฟ้าที่ได้ต่อไปยังรีโมทคอนโทรลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานมือหมุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังมือหมุนที่มีตัวเก็บประจุขนาด 4700ไมโครฟารัด เนื่องจากสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าได้ยาวนานที่สุด และใช้กับรีโมทคอนโทรลได้หลากหลายมากที่สุด โดยจำนวนครั้งที่หมุน14 ครั้งทำให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงสุดและจำนวนครั้งที่ทำให้ใช้งานกับรีโมทได้หลากหลายมากที่สุดคือ 7 ครั้งและคนทั่วไปจะหมุนมีความถี่อยู่ที่2.53ครั้ง/วินาที โดยความถี่ที่หมุนไม่มีผลต่อค่าความต่างศักย์และค่ากระแสไฟฟ้า ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ พบว่าด้านความสะดวกในการใช้งาน ความประหยัดและภาพรวมของอุปกรณ์ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนด้านความเหมาะสมของจำนวนครั้งในการหมุนได้รับความพึงพอใจมาก เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังมือหมุนกับถ่านไฟฉาย พบว่ารีโมทคอนโทรลที่ใช้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังมือหมุนมีประสิทธิภาพสูงกว่ารีโมทคอนโทรลที่ใช้ถ่านไฟฉายคือมีความเร็วในการสั่งการ ระยะทางสูงสุดที่สั่งการได้เท่ากัน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารีโมทคอนโทรลที่ใช้ถ่านไฟฉายและมีค่าความต่างศักย์ที่มากกว่า