การพัฒนาและผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพโดยการสกัดแป้งจากเมล็ดมะขามและเมล็ดขนุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรินทร์ จันทะคัด, รังสรรค์ สอนสุข, พีรธัท สุทธิจิตตกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพโดยการสกัดแป้งจากเมล็ดมะขามและเมล็ดขนุน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจำนวนมากและใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลายจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงต้องการผลิตและพัฒนาฟิล์มพลาสติกชีวภาพเพื่อลดการใช้พลาสติกทั่วไปที่มีระยะเวลาการย่อยสลายนาน โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างกรีเซอรีน (Glycerin) แป้งเมล็ดขนุน เมล็ดมะขาม และน้ำ ในการผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพ โดยแบ่งอัตราส่วนออกเป็น 5 อัตราส่วน 0 : 1 : 1 : 10, 1 : 4 : 4 : 40, 1 : 2 : 2 : 20, 3 : 4 : 4 : 40 และ 1 : 1 : 1 : 10

เพื่อให้ได้แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพหลากหลายชนิดและทดสอบประสิทธิภาพความยืดหยุ่นของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่ได้ในแต่ละอัตราส่วน โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Universal Testing Machine)