กล่องรับพัสดุแจ้งเตือนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรินทร์ จันทะคัด, รังสรรค์ สอนสุข, พีรธัท สุทธิจิตตกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการส่งผลดีในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายจึงเป็นที่นิยมอย่างมากแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องการรับพัสดุ เวลาเราไม่อยู่บ้านแล้วมีพัสดุมาส่ง ทำให้เราไม่สามารถรับพัสดุได้บางครั้งต้องฝากให้คนอื่นรับแทนซึ่งก็เป็นภาระแก่ผู้อื่นบางครั้งไม่อยากเสียเวลา ให้พนักงานส่งพัสดุวางพัสดุไว้หน้าบ้านส่งผลให้ของถูกขโมย

กลุ่มผู้พัฒนาโครงงานได้พยายามค้นหาสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกล่องรับพัสดุ แต่ยังเห็นว่ายังไม่ตอบสนองต่อความต้องการขอผู้ใช้งาน จึงมีความคิดที่สร้างกล่องรับพัสดุที่สามารถถ่ายภาพและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับพัสดุและป้องกันการสูญหายของพัสดุ