การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายขยะพลาสติกของหนอนแว็กซ์แต่ละช่วงวัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติยา ประชุมแดง, รวิพร หอมจำปา, กนกอร สมสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เกี่ยวกับช่วงวัยของหนอนแว็กซ์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติก ประเภทพอลิสไตลีนได้มากที่สุด โดยการนำหนอนแว็กซ์ 3 ช่วงวัยมาทดลองและเปรียบเทียบว่าช่วงวัยใดมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายมากที่สุดโดยให้ย่อยพลาสติกประเภทพอลิสไตรีนมวลเท่ากันในเวลาเท่ากัน โดยผู้จัดคาดหวังว่าหนอนแว็กซ์ทั้ง 3 ช่วงวัยจะย่อยพลาสติกได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่อ เป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดเพื่อย่อยสลายพลาสติกต่อไป และคณะผู้จัดทำคาดว่าหนอนแว็กซ์จะสามารถย่อยสลายพลาสติกโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม