ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหอยขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร โคเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอยขมเป็นหอยนํ้าจืดที่นิยมนำมารับประทานกันมานานแล้ว เนื่องจากหาง่ายตามแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำนิ่ง หอยขมเป็นหอยที่มีเนื้อมาก เนื้อมีรสชาติอร่อยนิยมนำมาประกอบอาหารคาว เช่น แกงคั่วหอยขม แกงอ่อมหอยขม ผัดเผ็ดหอยขม ดังนั้นหอยขมจึงเป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนของ ชาวบ้านมาช้านานแล้ว หอยขมจัดเป็นหอยฝาเดียว มีเปลือกหนาปานกลาง ผิวเปลือกเรียบ สีของเปลือกด้านนอก ขึ้นอยู่ กับสภาพแหล่งน้ำที่อาศัย จากการตามคนในครอบครัวออกไปเก็บผักบุ้ง ดักปลา เก็บหอยในคลองและสระ ในชุมชนมาประกอบอาหารพบว่า หอยขมในแหล่งน้ำแต่ละที่สีเปลือก ขนาดของหอย ตำแหน่งที่พบหอยขม แตกต่างกัน เช่น หอยขมที่อาศัยในน้ำที่มีความโปร่งใส่มาก ๆ เปลือกจะมีสีเหลืองเขียวเปลือกหุ้มลำตัวบาง และอาศัยในน้ำระดับลึก แต่หอยขมที่อาศัยในน้ำที่มีความโปร่งใส่น้อย เปลือกจะมีสีเหลืองดำ และเมื่อใช้มือ งมหอยที่พื้นท้องน้ำที่เป็นดินเลนพบว่าดินเลนที่เป็นดินทรายแป้งจะมีจำนวนหอยขมมากกว่าดินเหนียว ดังนั้นจึงคิดศึกษาสมบัติของน้ำและดินตะกอนกับการเจริญเติบโตของหอยขม ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ของชุมชน เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของน้ำและดินตะกอนกับอัตราการเจริญเติบโตของหอยขมและเพื่อศึกษา แนวทางการเลี้ยงหอยขมเพื่อการค้า ในแหล่งน้ำของชุมชน