ผลของ Candida Utilis ที่มีผลต่อการกำจัดคราบไขมันในบ่อดักไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนชล เครือสอน, พิชญาภา อินทร์ยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไลเปสนั้นเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในการย่อยสลายไขมันและสามารถเร่งปฏิกิริยาได้หลายประเภทและยังใช้เอนไซม์ไลเปสในการเพิ่มความเข้มข้นของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายยาว (Weera Piyatheerawong, 2012) โดยเอนไซม์ไลเปสนั้นสามารถพบได้ที่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตไลเปสได้ เช่น Candida cylindracea, Candida utilis และ Adeninivorans Arxul เอนไซม์ไลเปสเป็นเอนไซม์ที่จัดอยู่ในกลุ่มเอนไซม์ไฮโดรเลส ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาในนการย่อยสลายน้ำมัน และไขมันให้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล (วีระ ปิยธีรวงศ์, 2012) ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาวิจัยเพื่อ โครงงานผลของ Candida Utilis ที่มีผลต่อการกำจัดคราบไขมันในบ่อดักไขมัน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต่อไป