อุปกรณ์ทำความร้อนแสงอาทิตย์ที่มีทรายเป็นตัวดูดกลืนความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตตินันท์ ขันธุปัทม์, เนติพงษ์ วิริยานนท์, ศรีนาคร พิมพิสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ทำความร้อนแสงอาทิตย์ที่มีทรายเป็นตัวดูดกลืนความร้อน