อุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อระวังการเกิดฮีทสโตรก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แทนคุณ พรหมทา, ภีรติวัช แก้วคำสอน, นิพิฐพนธ์ มงคลเเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, วิมลสิริ ปังอุทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง อุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อระวังการเกิดฮีทสโตรก มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดลมแดด ศึกษาการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชันไลน์ ศึกษาการแจ้งเตือนโดยใช้เสียงการประดิษฐ์อุปกรณ์ และได้ศึกการถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่สามารถทำได้การวัดอุณหภูมิของร่างกาย มีการแจ้งเตือนเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินเพื่อให้ผู้ใช้หรือคำรอบตัวได้รู้ถึงสัญญาณเตือนภัย การแจ้งเตือนด้วยเสียง การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ต่อมาเราได้ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงานของผลงาน

ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดลมแดด โดยศึกษาปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดลมแดด เช่น อุณหภูมิที่ร้อนจัด

เพื่อนำมาเป็นกลไกการทำงานของอุปกรณ์ ศึกษาการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชันไลน์ศึกษาและเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชันไลน์ ศึกษาการแจ้งเตือนโดยใช้เสียง ศึกษาการแจ้งเตือนโดยใช้เสียง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ถึงการแจ้งเตือนได้ เป็นการแจ้งอีกแบบ นอกจาก การแจ้งเตือนผ่านไลน์ การทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ทำการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เมื่อประดิษฐ์อุปกรณ์จนเสร็จ จากการศึกษาข้อมูลและนำมาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ในทางการแพทย์และยังสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชน์ได้ และยังสามารถช่วยเหลือคนที่ประสบภัยกับโรคฮีทสโตรกได้