อุปกรณ์ดักจับไอน้ำในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ จันทร, ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม, พงศ์ภัค การวินพฤติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย, รวิวรรณ ชินวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตของผู้จัดทำข้อเสนอโครงงานพบว่าทางปาล์มนั้นมีความชื้นเป็นจำนวนมาก ชื้นพอที่จะทำให้ต้นเฟิร์นสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทางผู้จัดทำจึงสัณนิษฐานว่าการเรียงตัวของทางปาล์มอาจจะมีผลต่อการเก็บความชื้นของต้นปาล์ม เนื่องจากปาล์มเป็นพืชที่ต้องการน้ำสูง ทำให้ในหน้าแล้งปาล์มก็ยังสามารถดำรงต้นอยู่ได้ การเรียงตัวของทางปาล์มมีการเรียงตัวแบบสลับฟันปลาและการจัดเรียงตัวเวียนตามแกนลำต้น รอบละ 8 ทางใบ 2 ทิศทาง คือเวียนซ้ายและเวียนขวา ซึ่งสามารถทำให้น้ำไหลลงในร่องของทางปาล์มและกักเก็บไว้ในนั้นทางผู้จัดทำจึงได้มีการออกแบบอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายทางปาล์ม โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมที่ได้จากการสังเกตว่าตอนเช้าหัวรุ่งจะมีหยดน้ำในอากาศมาเกาะอยู่ ซึ่งสามารถทำให้อากาศควบแน่นได้เพราะแผ่นอลูมิเนียมมีความเย็นในตอนเช้า จึงใช้อลูมิเนียมเป็นโครงสร้างของอุปกรณ์ และศึกษาลักษณะการเรียงตัวของทางปาล์มเพื่อทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้น