อิทธิพลของสารไซเลนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของคอมโพสิตเส้นใยใบสับปะรดเเละผักตบชวาเพื่อทำบรรจุภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภพ ไชยวรรณ์, ณัฏฐนันท์ ณ ประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกิดปัญหาโลกร้อนซึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกส่งผลให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก และยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทุกๆคน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานอิทธิพลของสารไซเลนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของคอมโพสิตเส้นใยใบสับปะรดเเละผักตบชวาเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเส้นใยใบสับปะรด(PA) ผักตบชวา(WH) และสารไซเลน(SL) เพื่อใช้ในการทำคอมโพสิตที่สมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ โดยเริ่มจากการทำกระดาษจากใยใบสับปะรด จากนั้นนำไปทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึง จากนั้นจัดทำคอมโพสิต PA-WH โดยผสมเส้นใยใบสับปะรดและผักตบชวาในอัตราส่วน 80:20 และ 70:30 จากนั้นนำคอมโพสิตที่ได้ไปทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึง และเปรียบเทียบสมบัติกับกระดาษเส้นใยใบสับปะรด จากนั้นนำคอมโพสิต PA-WH ในอัตราส่วนที่มีสมบัติดีที่สุดไปผสมกับสารไซเลนในอัตราส่วน 80:20 และ 70:30 เพื่อจัดทำคอมโพสิตPA-WH-SL จากนั้นนำไปทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึงอีกครั้ง และเปรียบเทียบสมบัติกับกระดาษจากใยใบสับปะรด และคอมโพสิต PA-WH เมื่อได้คอมโพสิตที่มีสมบัติเชิงกลดีที่สุดแล้ว จึงนำไปขึ้นรูปเป็นถุงกระดาษ