การศึกษาคุณสมบัติ hydrophobicของผ้าที่เคลือบด้วยสารละลายผงชันและซิลิกา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ เวทสรณสุธี, ภาธเนศ หลงประดิษฐ์, ธนธัช นุพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุทธ แสงอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผงชันเป็นโพลิเมอร์ที่หาได้ทั่วไปซึ่งมีคุณสมบัติในการกันน้ำและชาวบ้านนิยมนำมาใช้ในการยาเรือ ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจในการนำผงชันในการมาใช้เป็นส่วนผสมในทำสารเคลือบกันน้ำ บนtextile(ผ้า) โดยมีtetrahydrofuran(THF) เป็นตัวทำละลายของผงชัน นอกจากนี้ยังพบว่าซิลิกา(SiO2) สามารถเพิ่มคุณสมบัติไฮโดรโฟบิคสารเคลือบได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำสารเคลือบกันน้ำจากผงชัน/ซิลิกาไปเคลือบลงบนผ้า โดยเคลือบทั้งหมด3วิธี ได้แก่ 1. blade coating โดยใช้ SiO2 ผสมในสารละลายผงชันที่ละลายในTHF 2. dipped coating โดยใช้Tetraethoxy silane(TEOS)เป็นสารตั้งต้นหลักในการทำให้เกิดsol gelโดยมี THF, deionize water และ 2-propanolเป็นตัวทำละลาย 3. spray coatingโดยใช้ สารละลายที่ใช้ในการdipped coatingมาเจือจางโดยใช้ 2-propanol แล้วนำไปบรรจุในขวดสเปรย์ หลังจากนั้นนำผ้าที่ได้นำไปวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่องcontact angle เพื่อวัดคุณสมบัติของผ้าเคลือบด้วยของสารละลายผงชัน/ซิลิกา