การศึกษาความหลากหลายของไลเคนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หฤทชนัน สัมพันธ์ชัยวสุ, อริสรา รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ, พัสวีพิชญ์ รุ่งโรจน์ตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มฟังไจ ซึ่งเกิดจากการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่าย ซึ่งไลเคนสามารถใช้เป็นดัชนีในการคาดคะเนสภาพอากาศและมลภาวะในอากาศได้ เนื่องจากภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีไลเคนเจริญเติบโตอาศัยอยู่บนเปลือกไม้จำนวนมากแต่ยังไม่มีการศึกษาความหลากหลายของไลเคนมาก่อน โครงงานนี้จึงต้องการสำรวจและจำแนกชนิดของไลเคนในบริเวณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเก็บตัวอย่างของไลเคนภายในโรงเรียน ที่เจริญเติบโตบนไม้ต้น 88 ต้น เพื่อนำมาศึกษาลักษณะทางสันฐานวิทยาเปรียบเทียบกับคู่มือรูปวิธาน (Dichotomous key) เพื่อใช้ในการระบุสกุลและชนิดของไลเคน นอกจากนี้อาจใช้เทคนิคโครมาโทกราฟฟีในการตรวจสอบสารสำคัญของไลเคนบางชนิดเพื่อช่วยในการระบุชนิด จากการสำรวจ เก็บตัวอย่าง และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นพบไลเคนทั้งหมด 21 ฟอร์ม เป็นกลุ่มโฟลิโอส 3 ฟอร์ม และเป็นกลุ่มแข็งเปราะ 18 ฟอร์ม จากการระบุด้วยสัณฐานวิทยาเบื้องต้นพบสกุล Dirinaria (Caliciaceae) นอกจากนี้มีแนวโน้มที่ต้นไม้ชนิดเดียวกัน จะพบไลเคนชนิดเดียวกัน