เครื่องคัดขนาดดอกดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรจิรา ฉ่ำทอง, ชนรดี เดชคุ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการ ความสะดวกสบายมากขึ้น จึงประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความต้องการเหล่านั้น ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างต่างไปอย่างก้าวไกล เกิดเป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากมายที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น ในด้านเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มักเกิดการแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างยิ่ง

เกษตรกรรมเป็นงานที่ต้องใช้ผู้ประกอบการในการสร้างผลผลิต ถ้าหากต้องการผลผลิตที่มากก็ต้องใช้ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพื่อเข้าสู่ตลาดให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ยกตัวอย่างของเกษตรกรรที่ปลูกสวนดอกดาวเรือง เมื่อเก็บดอกดาวเรืองแล้วก็ต้องคัดขนาดดอก เพราะแต่ละขนาดจะมีราคาที่แตกต่างกันไป แต่การคัดขนาดนั้นจะต้องใช้คนในการคัดและใช้ระยะเวลาพอสมควร

จากปัญหาข้างต้นผู้จัดทำจึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดดอกดาวเรืองเพื่อช่วยลดแรงงานคน ลดระยะเวลา เพิ่มปริมาณผลผลิต โดยอาศัยกลไกเครื่องคัดขนาดมะนาวมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมชิ้นนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้