เครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจรัตน์ สิริสุข, กัลยกร ฤกษ์กำยี, ภัทราพร ธีระโกศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการ : เครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค

ผู้พัฒนา : นางสาวเบญจรัตน์ สิริสุข

นางสาวกัลยกร ฤกษ์กำยี

และนางสาวภัทราพร ธีระโกศล

อาจารย์ที่ปรึกษา : นางอรทัย ล่ำสัน และ นายโสภณ กล่อมเกลี้ยง

โครงงานเรื่องการกรองน้ำเพื่อการอุปโภคนั้นมีวัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน 3 ประการคือ

  1. แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียจากการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ประกอบการทำอาหาร ภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

2.เพื่อลดกลิ่นเหม็นเนื่องจากการสะสมของเศษอาหารที่ตกค้างตามท่อระบายน้ำและเป็นการกำจัดแหล่งเพาะเชื้อโรคที่มาพร้อมกับพาหะนำโรค

3.เพื่อที่จะสามารถนำน้ำเสียที่ไม่สามารถใช้งานได้นำมาใช้ในการอุปโภคได้อีกครั้ง

เครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค ซึ่งจะกรองน้ำเสียจากโรงอาหารของโรงเรียน จะมีชั้นกรองต่างๆที่ช่วยทำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยเครื่องกรองของเราจะสามารถนำไปใช้ได้โดยการวางไว้ที่ท่อระบายน้ำ

ผลการทดลองที่ได้มีดังนี้

  1. ชั้นกรองที่ทำมาจากฟางข้าว ธูปฤาษี มีประสิทธิภาพในการดูดซับไขมันในน้ำทำให้ไขมันที่มาจากการประกอบอาหารนั้นลดลง

  2. ชั้นกรองจากกรวด ทราย และสำลี ช่วยในการบำบัดน้ำให้ใสขึ้น

และน้ำที่ผ่านเครื่องกรองสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคได้อีกครั้ง