เครื่องคัดเเยกขยะอัติโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ เฉลยคาม, ธนวันต์ โพอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมพล ศรีโยธิน, ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาทดลองเรื่อง เครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ 2)เพื่ออำนวยความสะดวกในการแยกขยะ 3)เพื่อนำขยะไปสร้างมูลค่าได้ 4)เพื่อช่วยลดปริมทนขยะล้น ดำเนินการทดลองโดย ขั้นตอนที่1 ศึกษาการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจดูว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ในเวลากี่วินาทีเมื่อเทียบกับการแยกขยะโดยใช้มือ ขั้นตอนที่2 เมื่อนำขยะใส่ลงไปสามารถแยกขยะได้ถูกต้องหรือไม่เมื่อแยกไปแล้วในถังขยะมีขยะตามประเภทนั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เซ็นเซอร์มีการตรวจจับได้อย่างแม่นยำและครบถ้วนหรือมีเปอร์เซ็นใกล้เคียงที่สุด