การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ชานอ้อยที่เคลือบด้วยนาโนซิงก์ออกไซด์เพื่อนำไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณัญญา เหล่าจันดา, อาภัสรา ฐิติพันธุ์ภาส์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรเป็นอย่างมาก และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้งกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมากและมีกระบวนการย่อยสลายที่ยากและซับซ้อน ถ้าหากผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะเป็นการแก้ปัญหาการย่อยสลายยาก ทางผู้จัดทำจึงคิดค้นการนำชานอ้อยที่เป็นขยะเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เคลือบด้วยนาโนซิงก์ออกไซด์โดยมีการนำชานอ้อยมาอบแล้วบดให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมกลีเซอรอล PVA และน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นนำไปเคลือบด้วยนาโนซิงก์ออกไซด์ผ่านกระบวนการ Pad-dry-cure แล้วนำไปตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งตรวจสอบการทนต่อความร้อนโดยการนำผลิตภัณฑ์ไปไว้ในที่อุณหภูมิต่าง ตรวจสอบความหนาที่แปรปรวนโดยนำผลิตภัณฑ์ไป cross section แล้วส่องกล้องจุลทรรศน์ ตรวจสอบการทนต่อความชื้นโดยการนำไปไว้ในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่างกัน ตรวจสอบการทนต่อแรงดึงโดยการดึงผลิตภัณฑ์ด้วยแรงที่ต่างกัน ตรวจสอบการต้านทานต่อรอยขีดข่วนโดยการใช้วัสดุของมีคมมาทดสอบในระดับที่ต่างกัน ตรวจสอบความต้านทานต่อพลังงานการยืดหยุ่นโดยการปล่อยวัสดุอีกชนิดหนึ่งลงมาแล้ววัดค่าการกระดอนของวัสดุที่ปล่อย ในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์มีจุดประสงค์เพื่อการนำผลิตภัณฑ์ชานอ้อยที่เคลือบด้วยนาโนซิงก์ออกไซด์ไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถใช้ซ้ำได้อย่างไม่จำกัด