การศึกษาค่าความถี่เสียงที่มีผลต่อการลดความเครียดของมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา รัตนโสภา, ลักษมี หินทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย ปูคะธรรม, นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ประสบภาวะเครียดเป็นจำนวนมาก ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่เสียงเพื่อบำบัดความเครียด โดยจากการศึกษาพบว่า คลื่นเสียงที่ 432 Hz และ 528 Hz ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นค่าความถี่ที่ช่วยเยียวยาจิตใจและคลายความเครียดได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทดสอบประสิทธิภาพของคลื่นเสียงทั้งสอง เปรียบเทียบกับคลื่นความถี่เสียงที่ 440Hz ที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลในการตั้งเสียงเครื่องดนตรีเพื่อบำบัดความเครียดของผู้เข้าทดสอบ โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนความเครียดระดับปานกลางจากการทดสอบผ่านแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต จำนวน 30 คนเข้ารับการทดสอบโดยวัดอัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต และคลื่นสมองก่อนการทดสอบ วัดคลื่นสมองระหว่างการทดสอบ และวัดชีพจร ความดันโลหิตและคลื่นสมองหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ จากนั้นจึงบันทึกผลและนำผลการทดลองไปวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความเครียดจากการฟังคลื่นความถี่เสียงทั้งสาม