สารสกัดจากกระท้อนเพื่อพัฒนาไปเป็นน้ำยาล้างหน้ารักษาสิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนิช เชื้อพลพิชัย, กมลนัทธ์ เจนไธสง, ญาณิศา เพ็งจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา เชาวลิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันผู้จัดทำเห็นว่าสิวเป็นปัญหาสำคัญของคนหลายๆกลุ่มโดยเฉพาะวัยรุ่นหลายๆคน ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์รักษาสิววางขายมากมาย แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ล้วนมาจากสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อคนที่แพ้สารนั้นๆ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่มาจากธรรมชาติ มีสารเคมีน้อย และลดอัตราการแพ้ของวัยรุ่น ผู้จัดทำค้นพบว่าในสิวมีเชื้อ Staphylococus aureus อยู่ และค้นหาต่อว่าพืชชนิดใดที่สามารถใช้รักษาสิวได้บ้าง พบว่ากระท้อนมีสารที่สามารถกำจัดเชื้อนี้ได้ ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะทำน้ำยาล้างหน้ารักษาสิวจากกระท้อนขึ้นมาใช้เอง และหาว่าส่วนไหนของกระท้อนเป็นส่วนที่มีความสามารถในการรักษาสิวมากที่สุด เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างหน้ารักษาสิวต่อไป