การพัฒนาโปรแกรมแสดงโครงสร้างเคมีของสารประกอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ กำเนิดมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกตวัน เลิศไกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารประกอบคือสารที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุทางเคมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค เป็นพันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ ซึ่งมีความซับซ้อนและทำให้เกิดความสับสนในการเรียนวิชาเคมี ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสื่อเพื่อแสดงโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบ ขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวก และง่ายในการเรียนรู้ ระบบแสดงโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบนี้ประกอบด้วยธาตุ 2 ชนิด เป็นสื่อช่วยให้มีความเข้าใจโครงสร้างเคมีของสารประกอบ ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจในโครงสร้างสารประกอบได้ โดยความพึงพอใจด้านความถูกต้องของเนื้อหาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.45 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.62 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจด้านความสะดวกของผู้ใช้งานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.61 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจด้านความเสถียรของโปรแกรมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.57 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจด้านการจัดองค์ประกอบคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.55 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจด้านภาพประกอบคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.61 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจด้านเอฟเฟคคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.75 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และรวมความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.61 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นสรุปได้ว่าโปรแกรมแสดงโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบมีคุณภาพมากที่สุด