การวัดความหวานของน้ำโดยใช้ดัชนีหักเหของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญลักษณ์ เดชรัตนวิไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันรสชาติของอาหารที่รับประทานกันนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งรสชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรับประทานอาหารจำพวกผลไม้หรือน้ำผลไม้ คือ รสหวาน ซึ่งรสหวานของผลไม้นั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการรับประทานของผู้บริโภค โดยหากผลไม้ที่ผู้บริโภครับประทานมีรสหวานที่ดี จะทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อผลไม้จากผู้ประกอบการคนเดิมอีกครั้ง ดังนั้นการวัดความหวานของผลไม้เพื่อวิเคราะห์ผลไม้ผลนั้นๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการวางแผนการขายของผู้ประกอบการ

แต่ปัจจุบัน พบว่าอุปกรณ์ที่ใช้วัดความหวานของน้ำมีราคาแพง ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะสร้างอุปกรณ์เพื่อวัดความหวานของน้ำทดแทนการใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงเหล่านั้น โดยใช้วิธีการวัดค่าดัชนีหักเหของสารละลายตัวอย่าง แล้วนำมาปรับเทียบ (Calibrate) กับอุปกรณ์วัดความหวาน (Refractometer) เพื่อหาความหวานในหน่วย °Brix ทำการทดลองโดยเตรียมสารละลายตัวอย่าง และส้มโอตัวอย่างโดยควบคุมอุณหภูมิห้องไว้ที่ 25°C ซึ่งเป็นน้ำตาลทรายขาวละลายในน้ำกลั่น จำนวน 5 ตัวอย่าง ที่ความเข้มข้น 5% 10% 15% 20% และ 30% โดยมวล และส้มโอ 5 ผลจากคนละต้น ซึ่งเป็นส้มโอจากสวนส้มโอทับทิมสยามในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล