ตู้จ่ายยาระบบอัจฉริยะ ช่วยเตือนผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานวรินทร์ รักความซื่อ, กัณนรีภัทน์ วิไลปาน, ชญาณิศ เหลาแหลม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ธร อินทศิริ, สาลินี สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตู้จ่ายยาระบบอัจฉริยะช่วยเตือนผู้สูงอายุที่สร้างและพัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ สูงอายุที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องในสถานที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยตู้จ่ายยานี้เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้และต้นทุนต่ำ สามารถบรรจุยาชนิดเม็ดและแคปซูลได้ สามารถกำหนดเวลาการจ่ายยาและแจ้งเตือนได้ตามเวลาที่ต้องการ สามารถจ่ายยาต่อเนื่องได้ 15 วัน โดยไม่ต้องจัดยาใหม่รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เมื่อมีการจ่ายยา ไปยังผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนของการออกแบบสร้างระบบเครื่องจ่ายยา ซึ่งทำหน้าที่จ่ายยาตามช่วงเวลาที่ต้องรับประทาน ได้แก่ เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอนโดยใช้เกลียวลำเลียงเชื่อมติดกับ Servo motor ในการดันยา ส่วนที่สองเกี่ยวกับการออกแบบสร้างวงจรเชื่อมโยงสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างเครื่องจ่ายยากับบอร์ด Arduino Uno และส่วนที่สามจะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบจ่ายยา ซึ่งสามารถรับข้อมูลและแสดงผลการแจ้งเตือนผู้ป่วยเมื่อถึงเวลาทานยา ในโครงงานนี้ได้ทำการสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบระบบจ่ายยาอัตโนมัติเพื่อใช้กับผู้ป่วยสูงอายุที่มีความจำเป็นต้องทานยาเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการลืมทานยาในผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคจากการรับประทานยาที่ตรงเวลาอีกด้วย