ชุดอุปกรณ์ป้ายห้ามจอดอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราพร ภูมิบุตร, ภคพร ศรีทอง, ณัชชา พโยหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลินี สัจจะเขตต์, สิริณัฎฐ์ รักษาเคน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้ายห้ามจอดอัจฉริยะ เป็นการเสนอการออกแบบเพื่อประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจรการจอดรถในที่ห้ามจอดด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมการแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนในทันทีด้วยสัญญาณไซเรน มีระบบแจ้งเตือนเจ้าพนักงานผ่าน Line notify เพื่อให้เข้าตรวจสอบผู้ฝ่าฝืน เนื่องจากในปัจจุบันมีการฝ่าฝืนจอดรถในที่ห้ามจอดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรในเขตเมืองหรือในชุมชนเกิดการติดขัด เจ้าพนักงานที่ดูแลผู้ฝ่าฝืนก็มีไม่เพียงพอ หรือหากให้เจ้าหน้าที่นั่งสังเกตผู้กระทำผิดผ่านระบบกล้องวงจรปิดก็อาจเสียอัตรากำลังและมีความไม่ต่อเนื่องในการควบคุมผู้กระทำผิดในช่วงที่มีการผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ คณะผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบชุดอุปกรณ์โดยนำกล้อง ESP32 Camera ติดตั้งบนเสาสูง 3 เมตรบริเวณริมถนนโดยให้มุมกล้องสามารถจับภาพในระยะ 10-15 เมตร แล้วทำการบันทึกภาพนิ่งทุกๆ 1 นาที ส่งข้อมูลภาพเข้าสู่ Firebase แล้วโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ CiRA Core จะเข้าทำการประมวลผลโดยการตรวจจับวัตถุในภาพ หากพบว่ามีการตรวจพบพาหนะ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถสามล้อจากภาพที่บันทึกไว้ จะส่งข้อมูลกลับไปยัง Firebase และจะทำการเปิดสัญญาณไซเรนแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถ และจะทำการส่งภาพพาหนะดังกล่าว เข้าสู่ระบบ Line Notify เพื่อแจ้งเตือนเจ้าพนักงานให้เดินทางมาตรวจสอบต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยจัดระเบียบการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างเคร่งครัด ช่วยลดการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ผลการประดิษฐ์และศึกษาพบว่าชุดอุปกรณ์ตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจรการจอดรถในที่ห้ามจอดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถบันทึกภาพและประมวลผลโดยการตรวจจับวัตถุในภาพและส่งคำสั่งให้สัญญาณแจ้งเตือนตอบสนองได้เป็นอย่างดี สามารถแยกแยะวัตถุที่ไม่ใช่รถได้ เช่น จะไม่แจ้งเตือนกรณีพบคนและสัตว์ในบริเวณที่ติดตั้ง และสามารถส่งผล line notify กรณีกระทำผิดตามเงื่อนไขหรือมีการจอดที่นานเกินกำหนดได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ออกแบบไว้อาจช่วยลดปัญหาการฝ่าฝืนจอดรถในที่ห้ามจอดได้เป็นอย่างดี เจ้าพนักงานสามารถดำเนินการตักเตือนผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ทั้งยังสร้างความตระหนักในการจอดรถของผู้ขับขี่ได้มากขึ้นอีกด้วย