หน้ากากตรวจสอบเชื้อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา สะสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จะเป็นโครงงานเกี่ยวกับการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาระหว่างราเเละสาหร่ายที่ทำให้เกิดไลเคนเเละมีปัจฉัยอะไรที่ก่อให้เกิดไลเคน เพื่อนำมาประยุกต์มาทำหน้ากากที่สามารถตรวจสอบเชื้อโรคได้