กล่องจำลองการฆ่าเชื้อโรคและไวรัสในหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณิดา หนูเผือก, ชาลิสา รัตนพันธ์, กฐินา จันทร์โหนง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการเเพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เเละไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆมากมาย จึงมีการใส่หน้ากากอนามั้ยเพื่อป้องกันเชื้อโรค การทำกล่องฆ่าเชื้อโรคในหน้ากากอนามั้ยด้วยแสงUVC นี้ เป็นการควบคุมและลดปริมาณขยะติดเชื้อที่อันตรายก่อให้เกิดโรค