กล่องยาอัจฉริยะแจ้งเตือนและสั่งงานผ่าน Line

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินท์ วรพงศ์พัฒน์, สุรพัฒห์ เหนี่ยวสกุล, ปัญญากร ธวัขสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ, ธีรภัทร เสียมไหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นในไทยซึ่งผู้ป่วยสูงอายุแต่ละคนจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางและได้รับยามารับประทาน เช่น ผู้ป่วยโรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น ผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้จัดยาหรือผู้ดูแลออกไปทำธุระ อาจเกิดเหตุการที่ผู้ป่วยลืมรับประทานยา หรือรับประทานยาผิดประเภท จากปัญหาด้านความจำที่ถดถอยและปัญหาด้านสายตา ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษา และอาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆที่เกิดจากการไม่ได้รับยาอย่างสม่ำเสมอตามมา ดังนั้น โครงงานสิ่งประดิษฐ์กล่องยาอัจฉริยะสั่งงานผ่าน Line เพื่อแจ้งเตือนการทานยา และติดตามการทานยาของผู้ป่วยจึงได้เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอและในกรณีที่ผู้จัดยาหรือผู้ดูแลออกไปทำธุระสามารถติดตามการทานยาของผู้สูงอายุและตั้งเวลาแจ้งเตือนการทานยาได้ผ่าน Line