กระโดดล่าคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรณ์นฤวิชญ์ ลั่นเต้ง, กฤษณวิชย์ อินทร์ฤทธิ์, กันต์ธีร์ ไชยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ, ธีรภัทร เสียมไหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกมเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น เด็กหรือผู้ใหญ่ เนื่องจากเกมเป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นเกิดความท้าทายการแก้ปัญหาและสร้าง ความบันเทิงสู่

ความรู้ พร้อมทั้งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่อย่าลืมอีกนึงอย่างถึงเกมจะส่งเสริมความสนุก ความท้าทาย หรือความเพลิดเพลิน ดังนั้นหากเล่นเกมส์ที่ไม่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองก็อาจเป็นการเล่นเกมส์ที่ส่งผล

เสียได้ ทั้งนี้ที่กล่าวมาถือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้จัดทําพัฒนาเกมส์นี้ขึ้นมาเนื่องจากคณะผู้จัดทํามีความสนใจใน การเล่นเกมส์เเละชอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและได้มีการศึกษาการใช้โปรแกรมในการสร้างเกมส์

ซึ่งในการสร้างเกมจึงได้มีการศึกษาขั้นตอนการสร้างเกมจากโปรแกรมUnity, Roblox Studio, Blender, Visual Studio จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเกมส์“Obby math” ที่สามารถเน้นส่งเสริมความรู้และทําให้

สนุกไปพร้อมกันๆโดยตัวเกมเป็นการที่มีตัวละครที่ติดอยู่ในหอคอยต้องกระโดดข้ามผ่านสิ่งกีดขวางและอุปสรรคต่างๆโดนแต่ละด้านในการจะผ่านจะมีการให้โจทย์มาเพื่อใช้ในการคิดเลขเพื่อให้ผู้เล่นได้พัฒนาการคิด

ทางคณิตศาสตร์ไปในตัวระหว่างที่เพลิดเพลินไปกับการสนุกของตัวเกมโดยตัวเกมถ้าตอบผิดหรือตายจะเป็นการเริ่มใหม่แต่จะเริ่มที่จุดเกิดที่เราได้ตั้งไว้ตามด่านแต่ละด่าน ถ้าตอบถูกก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านด่าน

ทั้งหมดในหอคอย