การพัฒนาเส้นบุกกึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนจากสะดิ้ง (Acheta domesticus)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริยา อนุทรงศักดิ์, กชพรรณ แก้วสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บุกมีสารสำคัญ คือ กลูโคแมนแนน (Glucomannan) เป็นใยอาหารที่สามารถดูดซับไขมัน แล้วขับถ่ายออกนอกร่ายกาย ช่วยลดระดับ Cholesterol และ Triglyceride ในหลอดเลือด อีกทั้งยังมีพลังงานต่ำและช่วยทำให้อิ่มได้นานขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเส้นบุกกึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนจากสะดิ้ง โดยแบ่งเป็นการผลิตผงแมลงสะดิ้ง การผลิตผงบุก และการพัฒนาสูตรสำหรับผลิตเส้นบุกกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีปริมาณของผงแมลงสะดิ้ง 4 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0, 3, 5 และ 7 ของน้ำหนักสูตร แล้วนำไปหาเวลาที่เหมาะสมให้การอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส บันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ปริมาณความชื้น และปริมาณน้ำอิสระ โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน นำเส้นบุกที่ผ่านการอบไปวัดคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ค่าสี (L*, a* และ b*) ค่าความต้านทานแรงดึง ปริมาณน้ำอิสระ ตรวจสอบคุณภาพของเส้นบุกหลังการต้ม วิเคราะห์ไขมัน โปรตีน ใยอาหาร และไคโตซาน แล้วนำไปทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติแมลง ความเหนียวนุ่ม และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-point hedonic scaling จากผู้ทดสอบจำนวน 40 คน เพื่อให้ได้เส้นบุกกึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณประโยชน์มากที่สุดและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก