การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอนกรีตเสริมผงเส้นใยใบสับปะรดและน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัฐวีรญา ภิระบรรณ์, ดนัย พงษ์พิพัฒน์, ประวีณ ยะเป็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกิตติ์ ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตเสริมผงเส้นใยใบสับปะรดและน้ำยางพารา มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาอัตราส่วนในการผลิตคอนกรีตที่ผสมด้วยผงเส้นใยจากใบสับปะรดและน้ำยางพารา 2. ศึกษาค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมด้วยเส้นใยใบสับปะรดและน้ำยางพารา โดยนำใบสับปะรดจากพื้นที่จังหวัดเชียงราย มาอบให้แห้งแล้วนำมาปั่นจนละเอียด นำมาผสมกับวัสดุทำคอนกรีต ทราย:หิน:ปูน ในอัตราส่วน (5 : 3 : 2) โดยใช้น้ำยางพาราดิบ 15 กรัม และศึกษาผงเส้นใยจากใบสับปะรด 30 40 และ 50 กรัม บ่มที่คอนกรีตที่ระยะเวลา 7 14 และ 28 วัน แล้วจึงนำไปทดสอบค่ากำลังอัดสูงสุด และค่าการดูดซึมน้ำ