การศึกษาสมบัติคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนักผสมผงถ่านและผงเส้นใยของใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาวีร์ สมสุวรรณ, ภัครมัย ราชคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิญาณ จิตร์ลัดดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสมบัติคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนักผสมผงถ่านและผงเส้นใยของใบสับปะรด มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของผงถ่านและผงเส้นใยจากใบสับปะรดในการผลิตคอนกรีตบล็อก 2. เพื่อศึกษาสมบัติค่ากำลังอัด โดยนำใบสับปะรดมาอบและบดระเอียดจนได้เป็นผงเส้นใยของใบสับปะรด และนำใบสับปะรดไปเผาจนได้เป็นผงถ่าน นำมาผสมกับวัสดุทำคอนกรีตบล็อก ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ (2:3:2:3) โดยศึกษาผงถ่านที่ 300 กรัม และ ผงเส้นใยของใบสับปะรด 10 20 และ 40 กรัม นำไปอัดขึ้นรูป ทำการบ่มที่ระยะเวลา 7 14 และ 28 วัน แล้วนำไปทดสอบค่ากำลังอัดสูงสุด และการดูดซึมน้ำ