การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ของไข่น้ำ เพื่อนำมาประยุกต์ในการบำบัดน้ำเสียในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา สุพัฒนกิตติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิญาณ จิตร์ลัดดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ของไข่น้ำ เพื่อนำมาประยุกต์ในการบำบัดน้ำเสียในชุมชน โดยทำการศึกษาอัตราการแพร่ขยายพันธุ์ของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในน้ำบำบัดน้ำเสียในบริเวณโรงเรียน และศึกประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการเติมอากาศ โดยวิเคราะห์ค่า BOD และ DO หลักการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ 5 10 15 และ 20 วัน