ถังดูดซับไขมันจากเศษอาหารโดยใช้แผ่นกรองผักตบชวาแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร บุดดาพิมพ์, ทอหทัย โคตรเทียม, จรรยพร ลาภชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงษ์นิวัตร มาเวียง, พิมพ์พร วันทองสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงาน เรื่อง ถังดูดซับไขมันจากเศษอาหารโดยใช้แผ่นกรองผักตบชวาแห้ง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ดูดซับไขมันจากเศษอาหารที่มีไขมันปนเปื้อน 2) เพื่อกำจัดวัชพืชทางน้ำ มีวิธีดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทำแผ่นกรองไขมันจากผักตบชวาแห้ง โดยนำผักตบชวามาทำให้แห้ง จากนั้นนำผักตบชวาแห้งมาทำเป็นแผ่นกรองไขมันโดยวางไว้บนตะแกรง ขั้นตอนที่ 2 การประดิษฐ์ถังดูดซับไขมัน โดยมีการออกแบบโครงสร้าง จากนั้นนำตัวถัง ตะแกรง วาล์วน้ำ ท่อพีวีซี แผ่นกรองจากผักตบชวาแห้ง ประกอบกัน ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพถังดูดซับไขมันจากเศษอาหารโดยใช้แผ่นกรองผักตบชวาแห้ง จากผลการดำเนินการพบว่าน้ำจากเศษอาหารที่ผ่านกระบวนการกรองด้วยถังดูดซับไขมันจากเศษอาหารโดยใช้แผ่นกรองผักตบชวาแห้งมีประสิทธิภาพมากกว่าน้ำจากเศษอาหารที่ไม่ผ่านการกรอง

คำสำคัญ : ผักตบชวาแห้ง การดูดซับไขมัน